รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์
Journal Name : Journal of Srilanchang Review
ชื่อบรรณาธิการ : พระครูพิสุทธิธรรมมาภรณ์
ชื่อย่อของวารสาร : วศช
Abbreviation Name: JSR
ISSN : 2350-9406
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 253/7 ถนนวิสุทธิเทพ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 อีเมล์ slc.journal@mbu.ac.th
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง / Mahamakut Buddhist University Srilanchang Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : slc.journal@mbu.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jslc
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :