รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Srilanchang Review
ชื่อบรรณาธิการ : พระครูพิสุทธิธรรมมาภรณ์
ชื่อย่อของวารสาร : วศช
Abbreviation Name: JSR
ISSN : 2350-9406
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 253/7 ถนนวิสุทธิเทพ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 อีเมล์ slc.journal@mbu.ac.th
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง / Mahamakut Buddhist University Srilanchang Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : slc.journal@mbu.ac.th
Website : http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jslc/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0