รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน์
Journal Name : Journal of Graduate Saket Review
ชื่อบรรณาธิการ : พระครูวาปีจันทคุณ,ผศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร : -
Abbreviation Name: JGSR
ISSN :
E-ISSN : 2630-0648
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 252 หมู่ที่ 4 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
เจ้าของ : วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Roi Et Buddhist College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : natthawut.sri@mcu.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/saketreview
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :