รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน์
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Graduate Saket Review
ชื่อบรรณาธิการ : พระครูวาปีจันทคุณ,ผศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร : -
Abbreviation Name: JGSR
ISSN :
E-ISSN : 2630-0648
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 252 หมู่ที่ 4 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
เจ้าของ : วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Roi Et Buddhist College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : natthawut.sri@mcu.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/saketreview
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0