รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Asian Administration and Management Review
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Paitoon Chetthamrongchai / Dr.Samanan Rattanasirivilai
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AAMR
ISSN :
E-ISSN : 2730-3683
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 8/82 Banklangmueng Ngamwongwan, Ngamwongwan Road, Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok, Thailand 10210
เจ้าของ : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Political Science Association of Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : dogsayboxbox@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AAMR/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :