รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
Journal Name : Journal of Earth Science, Astronomy and Space
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.วิระภรณ์ ไหมทอง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JESA
ISSN :
E-ISSN : 2673-0480
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษาที่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จันทบุรี 22000
เจ้าของ : สมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา / Astronomy and Space Science Society for Education; ATSSE
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : wiraporn.m@gmail.com
Website : https://www.atsse.org/journal-of-earth-science-astronomy-and-space
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :