รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Earth Science, Astronomy and Space
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วิระภรณ์ ไหมทอง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JESA
ISSN :
E-ISSN : 2673-0480
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษาที่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จันทบุรี 22000
เจ้าของ : สมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา / Astronomy and Space Science Society for Education; ATSSE
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : wiraporn.m@gmail.com
Website : http://www.atsse.org/journal.php
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0