รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน
Journal Name : JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY FOR COMMUNITY
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J-REC
ISSN : 2630-0273
E-ISSN : 2773-8639
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี39 ม.1 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เจ้าของ : สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชน / Renewable Energy for Community Association
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : treca.journal@gmail.com
Website : http://reca.or.th/jrec/journal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :