รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป (ประเทศไทย)
Journal Name : Journal of the Association of General Surgeons of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.นพ.พรพรหม เมืองแมน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JAGST
ISSN : 1686-879X
E-ISSN : -
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป อาคาร50 ปี ชั้น6 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ กรุงเทพฯ 10320
เจ้าของ : สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : agstjournal@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/agstjournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :