รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Applied Research on Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Amorn Chaiyasat
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JARST
ISSN :
E-ISSN : 2773-9473
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 คลองหก ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / Institute of Research and Development, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jarst@rmutt.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Computer Science / Engineering / Materials Science / Mathematics
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1686-8420, 2773-9376, eISSN: 2651-2289
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.20 No.2 (2021)
  • An online-only Journal Since Vol.20 No.2 (2023)