รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Applied Research on Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JARST
ISSN : 2773-9376
E-ISSN : 2773-9473
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 คลองหก ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / Institute of Research and Development, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal_rmutt@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering / Environmental Science / Materials Science
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
 • ISSN, E-ISSN และ ชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 1686-8420, E-ISSN : 2651-2289, วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  Citation
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0