รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Applied Research on Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Amorn Chaiyasat
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JARST
ISSN : 2773-9376
E-ISSN : 2773-9473
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 คลองหก ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / Institute of Research and Development, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jarst@rmutt.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Computer Science / Engineering / Materials Science / Mathematics
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
  • ISSN, E-ISSN และ ชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 1686-8420, E-ISSN : 2651-2289, วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi