รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย
Journal Name : Health Science Journal of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Health Sci J Thai
ISSN :
E-ISSN : 2773-8817
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jhstsu@tsu.ac.th
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/HSJT
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 เป็นต้นไป
  • E-ISSN, ชื่อวารสาร (เดิม) คือ E-ISSN: 2697-5807, วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ | Journal of Health Science, Thaksin University