รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย
Journal Name : Health Science Journal of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Health Sci J Thai
ISSN :
E-ISSN : 2773-8817
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ / Institute of Research and Innovation, Thaksin University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jhstsu@tsu.ac.th
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/HSJT
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2697-5807
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.3 No.1 (2021)
  • An online-only Journal