รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Life Sciences and Environment Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Thunwadee Srithawirat
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Life Sci. Environ. J.
ISSN : 2773-9201
E-ISSN : 2730-3527
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก 65000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / Pibulsongkram Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@psru.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Environmental Science
หมายเหตุ : Formerly known as: Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences