รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : PBRU Science Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2773-9716
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • Faculty of Science and Technology Phetchaburi Rajabhat University, Muang District, Phetchaburi Province 76000
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรต์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
 • เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / Faculty of Science and Technology, Phetchaburi Rajabhat University
  จำนวนฉบับต่อปี : 2
  Email : sciencejournal@mail.pbru.ac.th
  Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/scijPBRU
  TCI กลุ่มที่ : 2
  สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
  สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering / Environmental Science
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as pISSN: 1686-4530, eISSN: 2697-5440
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.18 No.1 (2021)
 • An online-only Journal