รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : PBRU Science Journal
ชื่อบรรณาธิการ : อ.ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2773-9716
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรต์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / Faculty of Science and Technology, Phetchaburi Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sciencejournal@mail.pbru.ac.th
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/scijPBRU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering / Environmental Science
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
  • E-ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ E-ISSN : 2697-5440, วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University