รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Asian Journal of Arts and Culture
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof. Dr. Sarawoot Palipoch
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AJAC
ISSN :
E-ISSN : 2773-9953
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Center for Cultural and Sports Promotion, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, 80160, Thailand
เจ้าของ : Center for Cultural and Sports Promotion, Walailak University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : culturaljournal.wu@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ E-ISSN และใช้เฉพาะชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ Vol.21 No.1 2021 เป็นต้นไป
  • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 2228-804X, สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ | Walailak Abedo of Culture Journal