รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Asian Journal of Arts and Culture
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Thanapas Dejpawuttikul
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AJAC
ISSN :
E-ISSN : 2773-9953
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Center for Cultural and Sports Promotion, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, 80160
เจ้าของ : Center for Cultural and Sports Promotion, Walailak University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : culturaljournal.wu@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2228-804X
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.21 No.1 (2021)
  • An online-only Journal