รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ
Journal Name : Srinakharinwirot Academic Journal of Education
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สุมาลี เชื้อชัย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2774-0188
E-ISSN : 2774-0196
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม. 10110
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Faculty of Education, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : suthawan@g.swu.ac.th, cheerapat@g.swu.ac.th
Website : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
  • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1513-3443, วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ | Journal of Education