รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Southeast Asian Journal of Economics
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Vasileios Zikos
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Southeast Asian Journal of Economics
ISSN : 2286-8984
E-ISSN : 2465-5120
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Southeast Asian Journal of Economics, Faculty of Economics, Chulongkorn University, Phyathai Rd., Pathumwan, Bangkok 10330
เจ้าของ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Economics, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : saje@chula.ac.th, vasileios.z@chula.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/saje
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0857-8397
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.1 No.1 (2013)