รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Journal Name : Journal of Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข
ชื่อย่อของวารสาร : บว.มรสน
Abbreviation Name: J.Grad.Skon
ISSN : 2774-0420
E-ISSN : 2697-3855
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคาร 5 ชั้น 1 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : grad_snru@hotmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/SNGSJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2774-0420, eISSN: 2697-3855
  • Published Issue in This Journal Name (English) Since Vol.18 No.83 (2021)