รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารภาษาและวรรณคดีไทย
Journal Name : Thai Language and Literature
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-037X
E-ISSN : 2773-9872
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : Thaneerat.j@chula.ac.th, Thaneerat_j@hotmail.com, thlanglitjournal@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/THlanglit
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อภาษาอังกฤษ (ใหม่) ตั้งแต่ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
  • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ Journal of Thai Language and Literature