รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Journal Name : Journal of Applied Information Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Piyasak Theeasana (ผศ. ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2730-1958
E-ISSN : 2730-2113
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Faculty of Information Technology, Rajabhat Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : itcenter@rmu.ac.th, Project.journal@gmail.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN : 2586-9957
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.6 No.1 (2020)