รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Journal Name : Journal of Applied Information Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.อภิชาติ เหล็กดี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2730-1958
E-ISSN : 2730-2113
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Faculty of Information Technology, Rajabhat Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : itcenter@rmu.ac.th, Project.journal@gmail.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
  • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 2586-9957, วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี | Journal of Project in Computer Science and Information Technology