รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Journal Name : Srinakharinwirot University Engineering Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.ประชา บุญยวานิชกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2774-0269
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Faculty of Engineering; Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journalengswu@gmail.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sej
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-4548
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.16 No.3 (2021)