รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Journal Name : Srinakharinwirot University Engineering Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ประชา บุญยวานิชกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2774-0269
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Faculty of Engineering; Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journalengswu@gmail.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sej
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
  • ISSN, ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ ISSN : 1905-4548, Srinakharinwirot Engineering Journal