รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารธุรกิจและภาษา
Journal Name : Journal of Business Administration and Languages (JBAL)
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JBAL
ISSN :
E-ISSN : 2774-0609
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เลขที่ 1771/1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37-39 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เจ้าของ : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น / Thai-Nichi Institute of Technology
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journalba@tni.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournalBA
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2672-9997
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.9 No.2 (2021)
  • An online-only Journal