รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ
Journal Name : Journal of Nursing and Health Research
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.อรัญญา นามวงศ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2985-1343
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักพัฒนาคุณภาพวารสารและโครงการตำรา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 312 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา / Boromarajonani College of Nursing, Phayao
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal@bcnpy.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0859-3949, eISSN: 2651-1908, 2773-9341
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.22 No.1 (2021)
  • An online-only Journal