รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 0
Total Publications : 36
Journal Name : Asia Social Issues
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof.Dr. Siriporn Somboonboorana
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2774-0315
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Institute of Research and Innovation, Walailak University 222 Thaiburi Thasala District Nakhon si Thammarat, Thailand. 80161
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / Institute of Research and Innovation, Walailak University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : ssirip@gmail.com, socjourn.wjss@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/asi
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
 • ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 1905-8241, E-ISSN : 2697-6390, วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | Walailak Journal of Social Science

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  2022
  Citation
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  36
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0