รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Asia Social Issues
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Siriporn Somboonboorana
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2774-0315
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : College of Graduate Studies, Walailak University. 222 Thaiburi Thasal District Nakhon Si Thammarat, 80160
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / College of Graduate Studies, Walailak University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : ssirip@gmail.com, socjourn.wjss@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/asi
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-8241, eISSN: 2697-6390
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.15 No.1 (2022)
  • An online-only Journal