รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรัฐศาสตร์พิจาร
Journal Name : Political Science Critique
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.นิพนธ์ โซะเฮง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2697-598X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เจ้าของ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง / Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ps.critique@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/PSC
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ ISSN และ ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
  • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 2351-0641, เอเชียพิจาร | Asia Critique