รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย
Journal Name : Thai Journal of Clinical Psychology
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วัฒนะ พรหมเพชร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TH J CLI PSY
ISSN :
E-ISSN : 2774-1087
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยาคลินิกไทย ตึก 10 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
เจ้าของ : สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย / The Thai Clinical Psychologist Association
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal.thaiclinicpsy@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/tci-thaijclinicpsy
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ E-ISSN, ชื่อวารสารภาษาไทยใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 52 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564
  • ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) คือ วารสารจิตวิทยาคลินิก