รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
Journal Name : Journal of Engineering and Innovation
ชื่อบรรณาธิการ : ศ. ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2774-1281
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : engj_assistant@ubu.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/eng_ubu/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemical Engineering / Computer Science / Engineering
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-392X
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.15 No.1 (2022)
  • An online-only Journal