รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
Journal Name : Journal of Engineering and Innovation
ชื่อบรรณาธิการ : ศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2774-1281
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : engj_assistant@ubu.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/eng_ubu/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemical Engineering / Computer Science / Engineering
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ E-ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
  • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1906-392X, วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. | UBU Engineering Journal