รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารญี่ปุ่นศึกษาธรรมศาสตร์
Journal Name : Thammasat Journal of Japanese Studies
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2821-9619
E-ISSN : 2821-9627
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
เจ้าของ : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Institute of East Asian Studies, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jsj@asia.tu.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/japanese/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
  • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 2697-648X, วารสารญี่ปุ่นศึกษา | Japanese Journal Studies