รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ทีทัศน์วัฒนธรรม
Journal Name : Journal of Arts and Cultural Perception
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-7376
E-ISSN : 2773-9546
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เจ้าของ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : runglukbsru@gmail.com
Website : http://culture.bsru.ac.th/ejournal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
  • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ Journal of Thithat Watthanatham