รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : พยาบาลสาร มหาวิยาลัยเชียงใหม่
Journal Name : Nursing Journal CMU
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2821-9120
E-ISSN : 2821-9139
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Nursing, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : kannika.k@cmu.ac.th
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2565 เป็นต้นไป เป็นต้นไป
  • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 0125-5118, พยาบาลสาร | Nursing Journal