รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : พยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Journal Name : Nursing Journal CMU
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2821-9120
E-ISSN : 2821-9139
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Nursing, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : kannika.k@cmu.ac.th
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0125-5118
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.49 No.1 (2022)