รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Journal Name : Journal of Innovative Technology Management Rajabhat Maha Sarakham University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2730-2083
E-ISSN : 2730-2253
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Faculty of Information Technology, Rajabhat Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : itcenter@rmu.ac.th, journalitmi@gmail.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ในปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2563
  • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 2539-5866, E-ISSN: 2651-2424, วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม | Journal of Information Technology Management and Innovation
  • เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2730-3756, E-ISSN: 2730-3764, วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | Journal of Technology Management Rajabhat Maha Sarakham University ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป