รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Journal Name : Journal of Technology Management Rajabhat Maha Sarakham University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2730-3756
E-ISSN : 2730-3764
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Faculty of Information Technology, Rajabhat Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : itcenter@rmu.ac.th, journalitmi@gmail.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science
หมายเหตุ :
  • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 2730-2083, E-ISSN: 2730-2253, วารสารวิชาการ นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | Journal of Innovative Technology Management Rajabhat Maha Sarakham University