รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Creative Business and Sustainability Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Nongnapat Thosuwanchot (ผศ. ดร.นงนภัส โถสุวรรณโชต)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: CBSJ
ISSN :
E-ISSN : 2821-9236
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Chulalongkorn Business School, Chulalongkorn University, Phyathai Road, Bangkok 10330
เจ้าของ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : cbsreview@cbs.chula.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CBSReview/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN : 2730-2660
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.44 No.1 (2022)
  • An online-only Journal