รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4
Journal Name : Journal of Medical and Public Health Region 4
ชื่อบรรณาธิการ : Anek Mungaomklang, M.D. (นพ. เอนก มุ่งอ้อมกลาง)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3027-6047
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 76 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
เจ้าของ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี / Office of Disease Prevention and Control, Region 4 Saraburi
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : p_pimtida@hotmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JMPH4/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2773-8965
  • An online-only Journal