รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Journal Name : Journal of Public Health Naresuan University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.อรวรรณ กีรติสิโรจน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2697-486X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 6500
เจ้าของ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Faculty of Public Health, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : orawansa@nu.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPHNU/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal