รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพุทธจิตวิทยา
Journal Name : Journal of Buddhist Psychology
ชื่อบรรณาธิการ : พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2539-5785
E-ISSN : 2774-1095
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัยต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เจ้าของ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Department of Psychology, Faculty of Humanities, Mahachulalongkornrajavidyalaya Unoversity
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : phuen.cha@mcu.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jbp/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :