รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา
Journal Name : Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร และ ดร.สิปปภาส โรจนวสุธร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2730-3616
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 8/82 บ้านกลางเมือง งามวงศ์วาน ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เจ้าของ : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Political Science Association of Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : dogsayboxbox@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JIRGS
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :