รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา
Journal Name : Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Thanaporn Sriyakul (รศ. ดร.ธนพร ศรียากูล)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JIRGS
ISSN :
E-ISSN : 2730-3616
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 8/82 บ้านกลางเมือง งามวงศ์วาน ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เจ้าของ : สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ / Association of Legal and Political Studies
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : dogsayboxbox@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JIRGS
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2985-2684