รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
Journal Name : Thai Journal of Hospital Pharmacy
ชื่อบรรณาธิการ : บุษบา จินดาวิจักษณ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2774-0102
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 3850/2 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
เจ้าของ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) / The Association of Hospital Pharmacy (Thailand)
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : busba.chi@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :