รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการยศาสตร์ไทย
Journal Name : Thai Journal of Ergonomics
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2773-8884
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมการยศาสตร์ไทยเลขที่ 22/3 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร 10170
เจ้าของ : สมาคมการยศาสตร์ไทย / Ergonomics Society of Thailand (EST)
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : Journal@est.or.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/TJE/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :