รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Medical Bioscience
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2773-9996
E-ISSN : 2774-0293
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : หน่วยวารสาร ชั้น 5 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : Sunitra.P@chula.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/clmb
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :