รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : The Asean Journal Of Radiology
ชื่อบรรณาธิการ : Wiwatana Tanomkiat, M.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-144X
E-ISSN : 2672-9393
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 9 เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เจ้าของ : ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย / THE ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS OF THAILAND (RCRT)
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : twiwadha@hotmail.com
Website : https://asean-journal-radiology.org/index.php/ajr/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :