รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการข้าว
Journal Name : Thai Rice Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นายสุวัฒน์ รวยอารีย์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2985-2439
E-ISSN : 2985-2447
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 2177 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เจ้าของ : กรมการข้าว, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / Rice Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ploypilin.t@rice.mail.go.th
Website : http://thairiceresearchjournal.ricethailand.go.th/index.php
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-0246