รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Mahidol Music Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดริน พันธุมโกมล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2586-9973
E-ISSN : 2774-132X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
เจ้าของ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล / College of Music, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : mahidolamj@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/mmj/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :