รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีศึกษา
Journal Name : The Korean Language and Cultural Studies Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Paphonphat Kobsirithiwara (รศ. ดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3027-6640
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Department of Eastern Languages Faculty of Humanities Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : paphonphatko@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/klcj/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2697-6382, eISSN: 2697-6579
  • An online-only Journal as eISSN: 2697-6579 Since Vol.4 No.1 (2022)
  • An online-only Journal as eISSN: 3027-6640 Since Vol.5 No.1 (2023)