รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีศึกษา
Journal Name : The Korean Language and Cultural Studies Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปพันพัชร์ กอบศิริธีร์วรา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2697-6382
E-ISSN : 2697-6579
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Department of Eastern Languages Faculty of Humanities Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : paphonphatko@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/klcj/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว