รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Journal Name : Journal of KMITL Business School
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.สุดาพร สาม่วง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2985-167X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 1 ถนน ฉลองกรุง แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Business School
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : kamolwan.su@kmitl.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fam
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2730-3349
  • An online-only Journal Since Vol.13 No.2 (2023)