รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
Journal Name : Journal of Regional Health Promotion Centre 7 KhonKaen
ชื่อบรรณาธิการ : นายแพทย์ไพบูรณ์ จัตกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-6724
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 195 ม.4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
เจ้าของ : ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข / Regional Health Promotion Center 7 KhonKaen
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : athiwatbut2011@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :