รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
Journal Name : Journal of Regional Health Promotion Centre 7 KhonKaen
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Athiwat Butdabut (ดร.อธิวัฒน์ บุตรดาบุตร)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2985-0134
E-ISSN : 2985-0142
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 195 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เจ้าของ : ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข / Regional Health Promotion Center 7 KhonKaen
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : anamai.plan7@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-6724