รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : e-Journal of Education Studies, Burapha University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.คงรัฐ นวลแปง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2697-3863
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / Faculty of Education, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : sirawan@go.buu.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejes
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal