รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
Journal Name : Journal of Social Science, Law and Politics
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2985-2099
E-ISSN : 2985-2102
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
เจ้าของ : คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด / Faculty of Law and Politics, Roi Et Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : wasana@reru.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Lawpol_Journal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2586-8667, eISSN: 2730-373X