รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์
Journal Name : Journal of Education and Human Development Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2985-1017
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนอ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
 • เจ้าของ : ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Department of Teacher Education, Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University
  จำนวนฉบับต่อปี : 2
  Email : jehds.ku.th@gmail.com
  Website : https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jehds
  TCI กลุ่มที่ : 2
  สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
  สาขาย่อยของวารสาร :
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as pISSN: 2539-7249, eISSN: 2697-4061
 • An online-only Journal Since Vol.7 No.2 (2023)