รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์
Journal Name : Journal of Education and Human Development Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2539-7249
E-ISSN : 2697-4061
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนอ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
เจ้าของ : ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Department of Teacher Education, Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : feduwtf@ku.ac.th
Website : https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jehds
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :