รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย
Journal Name : Journal of Educational Management and Research Innovation
ชื่อบรรณาธิการ : พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ, ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2773-9775
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 39/21 ม.9 ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
เจ้าของ : สมาคมหลวงพ่อใหญ่ / Luangporyai Association
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : dn.2519@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jemri
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :