รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท.
Journal Name : APHEIT Journal of Nursing and Health
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร. อำภาพร นามวงศ์พรหม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2697-4622
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต52/347 ถ. พหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
เจ้าของ : คณะอนุกรรมการสาขาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) / Subcommitees on Nursing Science, Association of Private Higher Education Institutions of Thailand (APHEIT)
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : wimonrut.b@rsu.ac.th
Website : https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :