รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ
Journal Name : Journal of Buddhist Innovation and Management
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2774-0919
E-ISSN : 2774-0897
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มูลนิธิการจัดการเชิงพุทธ เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เจ้าของ : มูลนิธิการจัดการเชิงพุทธ / Buddhist Management Foundation
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.bim@mcu.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/bim
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :