รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์
Journal Name : Journal of Interdisciplinary Innovation Review
ชื่อบรรณาธิการ : พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2985-1378
E-ISSN : 2774-0846
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : อาคารเรียนรวมโซนบี ชั้น 5 เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เจ้าของ : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Graduate School of Political Science Faculty of Social Sciences Mahachulalongkornrajavidyalaya University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : journal.idir@mcu.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jidir
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2773-9910