รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาจุฬาคชสาร
Journal Name : Mahachulagajasara Journal
ชื่อบรรณาธิการ : พระมหาวิศิต ธีรวํโส, ผศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2774-0714
E-ISSN : 2774-0501
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : หมู่ที่ 8 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ / Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Surin Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sura2479@hotmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/gajasara
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :